Taken
Brandpreventie

De Vlaamse regering besliste bij decreet van 25 januari 2017 om stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen te integreren in de omgevingsvergunning

Dit heeft tot gevolg dat vanaf 23 februari 2017 stedenbouwkundige vergunningen bij de gemeente waarvoor een architect vereist is én vergunningen bij de provincie of bij de Vlaamse overheid (omgevingsvergunning van kracht) verplicht digitaal dienen ingediend via het omgevingsloket

De digitale dossiersamenstelling dient te voldoen aan het normenboek dat werd opgesteld door de Vlaamse Overheid. Om uw project digitaal te kunnen behandelen is het belangrijk dat de brandweerplannen voldoen aan het normenboek en dat het volledig ingevulde aanvraagformulier brandpreventie wordt toegevoegd bij uw digitale aanvraag. 

Indien u hier niet aan voldoet, zijn wij genoodzaakt om ongunstig advies te geven bij gebrek aan voldoende gegevens. Ook bij stedenbouwkundige vergunningen zonder architect dient u het volledig ingevulde aanvraagformulier toe te voegen bij uw aanvraag.

aanvraagformulier-brandpreventie.dotx

Indien u problemen ondervindt met het downloaden van dit .dotx-bestand, is dit formulier ook als .DOC-bestand en als .PDF-bestand beschikbaar : 

aanvraagformulier-brandpreventie.doc
aanvraagformulier-brandpreventie.pdf
Als u meer zekerheid wil over de brandveiligheid van uw dossier alvorens het in te dienen, kunt u steeds opteren voor een voorafgaandelijk overleg met onze diensten om uw plannen te bespreken. Dit kan telefonisch aangevraagd worden op 053/60.77.20 of via [email protected]

Om dergelijk overleg vlot en doelgericht te laten verlopen, dienen alle bestaande en nieuwe plannen en andere nuttige informatie van het project meegebracht naar de bespreking.

Onze adviesverleningen zijn niet gratis en worden gefactureerd in overeenstemming met artikel 6, 3° van het zonaal retributiereglement.


Vereisten voor bouwplannen

Waaraan moeten mijn bouwplannen voldoen als ik een advies van de brandweer wil?

Vooradviezen aanvragen

Wat is een vooradvies en hoe vraag ik het aan?

Actieve brandbeveiliging parkeergebouwen - richtlijn

In parkeergebouwen met een totale oppervlakte groter dan 250 m² moeten maatregelen genomen worden om de verspreiding van rook te voorkomen.

Brandpreventievoorschriften voor industrie: ‘”klassering van industriegebouwen”

Brandpreventievoorschriften voor industrie: ‘”klassering van industriegebouwen”

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.