Brandpreventie
Vereisten voor bouwplannen

Aan welke eisen moeten de brandweerplannen voldoen bij een vergunningsaanvraag?

De digitale dossiersamenstelling dient te voldoen aan het normenboek dat werd opgesteld door de Vlaamse Overheid. Volgende afzonderlijke plannen voor de brandweer van de bestaande en van de nieuwe toestand dienen aangeleverd:  

 • inplantingsplan brandweer
 • grondplannen brandweer
 • gevels brandweer
 • snede brandweer
 • terreinprofiel brandweer

Alle plannen moeten als volgt worden benoemd:

BA_[Voorwerp-ID]_[Tekeningsoort]_[Toestand]_[Volgnummer]_[Vrije tekst].EXT

Tekeningensoort:

 • IB: Inplantingsplan voor brandweer
 • PB: Grondplan of funderingstekening voor brandweer
 • GB: Gevel voor brandweer
 • SB: Snede voor brandweer
 • LB: legende voor brandweer

Toestand:

 • V: Vergund
 • B: Bestaand
 • N: Nieuw

Om uw dossier te kunnen behandelen dient u ook een volledig ingevuld inlichtingenformulier brandpreventie toe te voegen bij uw aanvraag.

Wat staat er op het inplantingsplan voor de brandweer (minimaal vereiste info)?

 • de maten voor de aanvraag ten opzichte van de perceelgrens en ten opzichte van de tegenoverstaande en/of de naastgelegen gebouwen  
 • de aanduiding van de brandwegen met aanduiding van breedte, draaistralen en aard van de verharding  
 • aanduiding van de hydranten  
 • de buitenaanleg (groenzones, bomen, parkeervakken, verhardingen,…)
 • aanduiding van de snedes
 • aanduiding van het terreinprofiel

Wat staat er op de grondplannen voor de brandweer (minimaal vereiste info)?

 • specifieke vermelding van de breedtes van trappen, doorgangen, uitgangen  
 • trappen: maten van de op- en aantreden  
 • compartimentswanden aanduiden en opgeven van brandweerstand (wanden en deuren)  
 • aanduiding van de verschillende compartimenten in kleurvakken (geen groen) met oppervlakte-aanduiding per compartiment met eventueel bezettingsgraad*
 • aanduiden loopafstanden tot 1ste en 2de uitgang*
 • aanduiden van de brandklassen** (zie inlichtingenformulier brandpreventie)
 • aanduiding van fotovoltaïsche cellen indien die aanwezig zijn
 • aanduiding van de snedes

* Grote projecten: compartimenten ≥ 1250m²

** Bijlage 6 aan het KB van 7 juli 1994 basisnormen en latere wijzigingen

Wat staat er op de gevelplannen voor de brandweer (minimaal vereiste info)?

 • indien verticale overslag wettelijk gereglementeerd (MG, HG, ouderenvoorzieningen,…): de maten tussen ramen en/of deuren: verticaal en horizontaal tenzij specifiek aangeduid op de sneden en grondplannen

Wat staat er op de sneden voor de brandweer (minimaal vereiste info)?

 • de nul-pas (midden van de weg)*
 • alle verschillende buitenpassen (voetpad, straat, terrein,...)*
 • vloerniveau van elke bouwlaag  

Er dient minstens één snede door elk gemeenschappelijk trappenhuis toegevoegd.

*specifiek met architect

Bijkomende info: Omgevingsloket

https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/taken/brandpreventie-1081

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.