Inplantingsplan - Zoneringsplan

Het inplantingsplan toont de site van de inrichting en zijn onmiddellijke omgeving. De informatie die je weergeeft op dit plan is afhankelijk van de wijze waarop je te werk gaat.
Beantwoord volgende vraag om je werkwijze te bepalen.
Heb je in de software de mogelijkheid om ‘Foto’s’ toe te voegen of ‘Foto’s en plannen’? 

– Enkel foto’s: ga naar ‘Beperkt dossier’
– Foto’s en plannen: ga naar ‘Uitgebreid dossier’ 

Neem contact op met je dossierbehandelaar van de brandweer als je niet zeker bent over de beste aanpak voor jouw inrichting. 

Beperkt dossier 

Je maakt een ‘beperkt dossier’. Je zal naast het liggingsplan dat werd aangemaakt door de brandweer slechts één plan maken: het inplantingsplan. Hierop zal je alle relevante info moeten weergeven. 

Je kan een plan aanmaken door een plattegrond op te laden, een knipsel te plakken als achtergrond, een plan te tekenen of een bestaand plan (reeds gemaakt in de DIP software) te gebruiken. Afhankelijk van de gekozen optie doorloop je verschillende stappen in de wizard van de software. 

In de wizard krijg je de mogelijkheid om aanduidingen te maken en pictogrammen te plaatsen op het plan. Volgende elementen duid je zeker aan: 

Buitenaanleg: aansluitende wegenis rond de site, berijdbare wegen op de site, aanwezige paaltjes en hekwerk. 

Toegang: locatie brandweerkluis, sloten waarop de sleutel uit de brandweerkluis past (tenzij het een loper betreft), hoofd- en neventoegangen tot de site en het gebouw, locatie portier, locatie centrale controle- en bedieningspost voor de brandweer, verzamelplaats en rendez-vous punt (ontmoetingspunt hulpdiensten). 

Benaming van de blokken. 

Voorzieningen en afsluiters: afsluiters van gas, elektriciteit, water en de riolering zoals aanwezig op de site (eventueel aangevuld met deze in het gebouw). 

Gevaarlijke stoffen: bv. de aanwezigheid van een labo of een mazouttank. Indien je grote hoeveelheden opslaat, zal je een uitgebreid dossier moeten indienen. 

Andere gevaren zoals de aanwezigheid van asbest, zonnepanelen of een hoogspanningscabine. 

Brandbeveiliging: locatie van het bedieningspaneel van de branddetectie-installatie, de brandweerstand van de compartimentswanden, ruimten beveiligd met een RWA-installatie, een sprinkler- en/of blusinstallatie, pomplokaal en gerelateerde afsluiters. 

Middelen voor de brandweer: hydranten op de site, bruikbare watervoorraden (vanaf 10m³), bediening van de RWA-installatie. 

Na het doornemen van de wizard kan je via ‘editeren’ nog bijkomende aanduidingen selecteren. Hou het plan overzichtelijk

Uitgebreid dossier 

Je maakt een ‘uitgebreid dossier’ en je zal naast het inplantingsplan of zoneringsplan ook detailplannen toevoegen. Het zoneringsplan is een inplantingsplan waarbij de site te groot of te complex is zodat je hem opdeelt in verschillende zones. De zones werk je uit in verschillende detailplannen. Als je slechts één gebouw hebt en je kan dit overzichtelijk weergeven per bouwlaag, dan moet je geen opdeling maken in zones. 

Je kan een plan aanmaken door een plattegrond op te laden, een knipsel te plakken als achtergrond, een plan te tekenen of een bestaand plan (reeds gemaakt in de DIP software) te gebruiken. Afhankelijk van de gekozen optie doorloop je verschillende stappen in de wizard van de software. 

In de wizard krijg je de mogelijkheid om aanduidingen te maken en pictogrammen te plaatsen op het plan. Volgende elementen duid je aan: 

Buitenaanleg: aansluitende wegenis rond de site, berijdbare wegen op de site, aanwezige paaltjes, hekwerk en belangrijke herkenningspunten. 

Zones en benaming: enkel bij grote of complexe sites, bv. met meerdere gebouwen. 

Toegang: locatie brandweerkluis, sloten waarop de sleutel uit de brandweerkluis past, hoofd- en neventoegangen tot de site en het gebouw, locatie portier, locatie centrale controle- en bedieningspost voor de brandweer (of indien niet aanwezig locatie branddetectiecentrale), verzamelplaats en rendez-vous punt (ontmoetingspunt hulpdiensten). 

Aantal bouwlagen, indien er meerdere bouwlagen aanwezig zijn. 

Voorzieningen en afsluiters: pomplokaal, hoogspanningscabine en afsluiters van gas, riolering, elektriciteit en water die aanwezig zijn op de site. 

Middelen voor de brandweer: hydranten op de site, bruikbare watervoorraden. 

Na het doornemen van de wizard kan je via ‘editeren’ nog bijkomende aanduidingen selecteren. Beperk het gebruik ervan tot deze zoals bovenstaand aangegeven en deze die je als een meerwaarde beschouwt voor onze interventieploegen. Hou het plan overzichtelijk! 

Voorbeeld zonder zones.
Onderstaande site bevat één gebouw. Er is geen noodzaak om het plan op te delen in zones. Elke bouwlaag kan namelijk verder uitgewerkt worden in een detailplan.
Voorbeeld met zones.
Bij volgende site zijn er meerdere gebouwen aanwezig. Er is een noodzaak om de site op te delen in verschillende zones zodat elke zone verder uitgewerkt kan worden in één of meerdere detailplannen.

Laatst bijgewerkt op 22 juli 2019