Zonevorming

In de zomer van 2004 vond in Gellingen de gasramp plaats. In de nasleep van deze ramp werd door toemalig federaal minister van Binnelandse Zaken Patrick Dewael de 'Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele veiligheid' opgericht. Deze commissie maakte belangrijke aanbevelingen en zette de krijtlijnen voor de hervorming van de brandweer.

De brandweerhervorming moet zorgen voor een betere samenwerking tussen de brandweerkorpsen en dienstverlening voor de burger. 

In 2007 werd een wet gepubliceerd die de krijtlijnen van de brandweerhervorming uiteen zette. Drie grote principes vormden de basis van deze kaderwet. Ten eerste dat de burger recht heeft op de snelst adequate hulp, ten tweede dat elke burger recht heeft op eenzelfde basisbescherming tegen eenzelfde bijdragen en ten derde dat schaalvergroting noodzakelijk is.

Op 17 februari 2009 wordt het Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waarbij België cerdeeld wordt in 32 zones die de organisatiestructuur van de toekomstige brandweerdiensten zullen vormen. 

Pas op 1 januari 2015 ging de Hulpverleningszone Zuid-Oost officiëel van start. 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 31 maart 2020