Omgevingsvergunning

Aanvraagformulier brandpreventie

Bij elke aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handeling, verkaveling, kleinhandelsactiviteit of voor exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit)  moet het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier brandpreventie toegevoegd worden.

Aanvraagformulier brandpreventie.docAanvraagformulier brandpreventie.docxAanvraagformulier brandpreventie.pdf

Bij gebrek aan voldoende gegevens, zijn wij genoodzaakt om ongunstig advies te geven.


Wanneer is geen advies van de hulpverleningszone vereist bij een omgevingsvergunning voor een stedenbouwkundige handeling? 

 • Bij zuivere eengezinswoningen die volledig structureel onafhankelijk zijn, waar geen bijberoep uitgeoefend wordt en waar het aantal aanwezige personen en de brandlast niet significant afwijkt. Bij een verkavelingsvergunning van een woonwijk is wel advies van de hulpverleningszone vereist. 
 • Bijgebouwen die volledig privatief gebruikt worden bijvoorbeeld een tuinhuis, een hobbyserre, een paardenstal voor eigen gebruik, ….


Digitale brandweerplannen

Bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor een stedenbouwkundige handeling moeten brandweerplannen die voldoen aan het normenboek worden toegevoegd. Enkel bij volgende aanvragen hoeven niet alle brandweerplannen te worden toegevoegd: 

 • Bij wegenis- en infrastructuur (wel  inplantingsplan van de nieuwe toestand: IB_N)
 • bij zuivere eengezinswoningen of bij een verkaveling met zuivere eengezinswoningen (wel  inplantingsplan van de nieuwe toestand: IB_N)
 • bij constructies waar slechts sporadisch personen aanwezig zijn voor onderhoud of herstel
 • bij inrichtingen volledig in open lucht bv. aanleg van een terras

Al de nodige informatie moet toegevoegd worden om een volledig en correct brandpreventieverslag te kunnen opstellen. 

De benoeming van de brandweerplannen dient te gebeuren overeenkomstig het normenboek. 

Bij twijfel is het raadzaam om alle brandweerplannen van de nieuwe toestand toe te voegen. 

Onderstaande vragen helpen je bij het opstellen van de brandweerplannen.

Welke brandweerplannen moeten toegevoegd worden? 

Volgende afzonderlijke plannen voor de brandweer van de nieuwe toestand dienen aangeleverd:  

 • inplantingsplan brandweer
 • grondplannen brandweer
 • gevels brandweer
 • snede brandweer minstens doorheen elk trappenhuis
 • terreinprofiel brandweer. 


Wat zijn de algemene voorwaarden rond aanlevering?

 • Alle elementen (inplanting, gevels, grondplannen, snedes,…) op één plan zetten kan niet. Elk plan moet apart voorzien zijn.
 • Er wordt een aparte legende bij de plannen voorzien.
 • De plannen zijn vectoriële pdf’s.
 • Conventie over de naamgeving van de brandweerplannen (zie correcte naamgeving brandweerplannen)
 • Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier brandpreventie moet toegevoegd worden. 


Hoe worden de brandweerplannen benoemd (correcte naamgeving)?

BA_[Voorwerp-ID]_[Tekeningsoort]_[Toestand]_[Volgnummer]_[Vrije tekst].EXT

Tekeningensoort:

IB : Inplantingsplan voor brandweer

PB : Grondplan of funderingstekening voor brandweer

GB : Gevel voor brandweer

SB : Snede voor brandweer

LB : legende voor brandweer

TB : terreinprofiel voor brandweer

Toestand:

V : Vergund

B : Bestaand

N : Nieuw


Wat staat er op het inplantingsplan voor de brandweer (minimaal vereiste info)? 

 • de maten voor de - aanvraag ten opzichte van de perceelgrens en ten opzichte van de   tegenoverstaande en/of de naastgelegen gebouwen  
 • de aanduiding van de brandwegen met aanduiding van breedte, draaistralen en aard van de verharding  
 • aanduiding van de hydranten  
 • de buitenaanleg (groenzones, bomen, parkeervakken, verhardingen,…


Wat staat er op de grondplannen voor de brandweer (minimaal vereiste info)? 

 • specifieke vermelding van de breedtes van trappen, doorgangen, uitgangen  
 • trappen: maten van de op- en aantreden  
 • compartimentswanden aanduiden en opgeven van brandweerstand (wanden en deuren)   
 • aanduiding van de verschillende compartimenten in kleurvakken (geen groen) met oppervlakte-aanduiding per compartiment met eventueel bezettingsgraad*
 • aanduiden loopafstanden tot 1ste en 2de uitgang* 
 • aanduiden van de brandklassen**(zie aanvraagformulier brandpreventie) 
 • aanduiding van fotovoltaïsche cellen indien die aanwezig zijn

* Grote projecten: compartimenten ≥ 1250m²

** Bijlage 6 aan het KB van 7 juli 1994 basisnormen en latere wijzigingen


Wat staat er op de gevelplannen voor de brandweer (minimaal vereiste info)? 

Indien verticale overslag wettelijk gereglementeerd (MG, HG, ouderenvoorzieningen,…): de maten tussen ramen en/of deuren: verticaal en horizontaal tenzij specifiek aangeduid op de sneden en grondplannen 


Wat staat er op de snedes voor de brandweer (minimaal vereiste info)? 

 • de nul-pas (midden van de weg)* 
 • alle verschillende buitenpassen (voetpad, straat, terrein,...)*
 • vloerniveau van elke bouwlaag  

*specifiek met architect


Vooradvies

Voor bepaalde inrichtingen waarvoor de omgevingsvergunning van kracht is, is een vooradvies verplicht.

Voor welke inrichtingen is een vooradvies verplicht?. 

Vanaf 1 juni 2017 is voor industriegebouwen waarvan de maatgevende brandbelasting 350MJ/m² of meer bedraagt of voor inrichtingen waarvan de bovenste vloerplaat zich op 15m of hoger bevindt een vooradvies verplicht. Voor deze inrichtingen moet je voorafgaand aan de vergunningsaanvraag vooradvies aanvragen bij onze zone. Deze procedure neemt maximaal 45 kalenderdagen in beslag (vanaf ontvankelijkheidsverklaring van de aanvraag).

Hoe vraag je een vooradvies aan? 

Het vooradvies moet schriftelijk (poststempel of tegen ontvangstbevestiging) of via email aangevraagd worden bij onze hulpverleningszone Zuid-Oost, Dienst Risicobeheersing, Keizersplein 44, 9300 Aalst.  Elektronische aanvragen mogen gericht worden naar brandpreventie@zonezuidoost.be.

Bij de aanvraag dienen de brandweerplannen die inhoudelijk voldoen aan het normenboek en het volledig ingevulde aanvraagformulier brandpreventie op papier te worden toegevoegd. Vermeld zeker je emailadres zodat het advies zo snel mogelijk aan jou bezorgd kan worden. 

Hoe verloopt de procedure? 

Vanaf de volledigheidsverklaring van de aanvraag, heeft de zone 45 kalenderdagen de tijd om het vooradvies aan de aanvrager te bezorgen. Onze dienst is niet verplicht om het vooradvies op te stellen en probeert in de mate van het mogelijke de aanvragen tijdig te verwerken. Je ontvangt de volledigheidsverklaring elektronisch.

Het vooradvies en de omgevingsvergunning mogen niet gelijktijdig aangevraagd worden. Het vooradvies en de plannen waarop het is gebaseerd moeten bij uw definitieve vergunningsaanvraag worden gevoegd, samen met de verklaring dat de aanvraag rekening houdt met de gestelde voorwaarden of met een beschrijving van op welke wijze met de gestelde voorwaarden wordt omgegaan. Indien je binnen de 45 dagen na aanvraag (ontvankelijkheidsverklaring van onze zone) geen vooradvies ontvangen hebt, moet je hiervan een verklaring samen met de plannen van de vraag om vooradvies toevoegen op het omgevingsloket.


Bijkomende inlichtingen nodig? 

Bij vragen omtrent het omgevingsloket wend je tot de voorziene helpdesk van de Vlaamse overheid www.omgevingsloket.be  . Voor overige vragen kan je bij ons terecht via email brandpreventie@zonezuidoost.be of telefonisch: 053/60.77.20.

Onze adviesverleningen en controles (op plan of ter plaatse) zijn niet gratis en worden gefactureerd volgens het retributiereglement.

Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie vanaf 1 januari 2022 Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie vanaf 1 januari 2022.pdf


 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2024
Omgevingsvergunning