Tarieven

Uittreksel uit het retributiereglement (goedgekeurd zoneraad 28/01/2022), in voege vanaf 1 januari 2022:

Artikel 1, §3. Brandpreventieopdrachten, zijnde adviesverlening en controles uitgevoerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones.

Dit retributiereglement is van toepassing op alle prestaties geleverd vanaf 1 januari 2022 en vervangt alle voorgaande retributie- en invorderingsreglementen dienaangaande. 

Artikel 3

§1. 4°  De retributie is verschuldigd voor brandpreventieopdrachten door de natuurlijke of rechtspersonen in wiens voordeel of ten gevolge van wie de tussenkomst van de hulpverleningszone heeft plaatsgevonden. 

§4. In geval van prestaties in het kader van brandpreventie ontslaat de stopzetting van een project of de verkoop van een onroerend goed de begunstigde geenszins van de betaling van de vergoeding. De gevorderde retributie blijft verschuldigd ongeacht het gebruik of gevolg dat de aanvrager geeft aan het verleende advies.

Artikel 4: 

§2. De retributie is niet verschuldigd voor brandpreventieopdrachten voor het eigen patrimonium en gebouwen in eigen beheer van:

- De steden en gemeenten van de zone;

- De intern en externe verzelfstandigde agentschappen van de steden en gemeenten van de zone;

- De OCMW’s van de steden en gemeenten van de zone.

§6. Het zonecollege wordt gemachtigd in uitzonderlijke gevallen en mits omstandige motivering vrijstelling te verlenen. Deze afwijkingen moeten per kwartaal door de zoneraad bekrachtigd worden. 

Artikel 6, §2. Klachten of bezwaren moeten binnen een termijn van 30 dagen, volgend op de factuurdatum schriftelijk gericht worden aan het Zonecollege van de Hulpverleningszone Zuid-Oost, Keizersplein 44, 9300 Aalst of per mail aan secretaris@zonezuidoost.be, voldoende gemotiveerd.

Bijlage 1 Tarieven

1.6. Brandpreventieopdrachten

OmschrijvingEUR
Opstart en verwerking dossier (tot max. 1 uur)
50
Per bijkomend halfuur *
25

* de tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van plannen en/of dossier, controlebezoeken en afwerken van het advies wordt mee aangerekend.

Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie vanaf 1 januari 2022.pdf 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 09 maart 2022
Tarieven
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.