Controleaanvraag brandpreventie

Wanneer kan ik een controle aanvragen?

Enkel wettelijk verplicht te controleren inrichtingen komen in aanmerking voor een controlebezoek brandveiligheid of voor het controleren van het stappenplan. Onder de wettelijk verplicht te controleren inrichtingen vallen volgende inrichtingen: 

 • Publiek toegankelijke inrichtingen vanaf 50 personen (categorie 3)
 • Ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra)
 • Lokale dienstencentra (BVR van 9 december 2011 in verband met brandveiligheidsnormen waaraan o.a. lokale dienstencentra moeten voldoen - Het lokaal dienstencentrum is een woonzorgvoorziening) 
 • Centra voor herstelverblijf
 • Kinderopvang vanaf 9 kinderopvangplaatsen
 • Toeristische logies (bijlage 2/1, 3 of 4)
 • Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Scholen voor het besturen van motorvoertuigen
 • Voetbalstadions voor nationale of internationale wedstrijden 
 • Schietstanden

Een controle van een inrichting of van een stappenplan wordt aangevraagd via het formulier "controleaanvraag brandpreventie" onderaan deze webpagina.


Opmerking: Buitenschoolse opvang valt sinds 1 januari 2022 niet meer onder de wettelijk verplicht te controleren inrichtingen.

Sinds 1 januari 2022 is geen brandveiligheidsattest of brandpreventieverslag meer vereist voor een buitenschoolse opvang. Brand voorkomen en gepast reageren in geval van brand zijn essentieel voor een veilige omgeving. Daarom ontwikkelde VIPA in samenwerking met het Agentschap Opgroeien een snelle en toegankelijke tool waarmee de exploitant zelf zijn lokalen kan screenen op vlak van brandveiligheid. Het is dus de bedoeling van de wetgever dat de exploitant op regelmatige basis zelf de zorgvoorziening kan screenen op enkele fundamentele punten met betrekking tot brandveiligheid aan de hand van de app met vragenlijst. Deze app is beschikbaar via Preventie | Departement Zorg (departementwvg.be) 


Wie kan een controle aanvragen?

Enkel de exploitant kan een controle aanvragen, er zijn geen aanvragen door derden mogelijk.
Het verzenden van dit formulier geldt als een aanvraag aan de burgemeester.


Hoeveel kost het?

De prestaties, die door de hulpverleningszone geleverd worden zullen overeenkomstig de bepalingen van het retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie verhaald worden op de exploitant van de betrokken inrichting.

Hoelang duurt het?

Je ontvangt een bevestigingsmail van je aanvraag.
De hulpverleningszone neemt met jou contact op om een concrete datum af te spreken. Vermeld dus duidelijk jouw contactgegevens.
Het indienen van een aanvraag geldt als een opdracht van de burgemeester.
Na de controle ontvang je van de burgemeester het brandpreventieverslag en het brandveiligheidsattest. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 3 maanden.


Welke brandpreventiereglementering wordt gecontroleerd ?

De hulpverleningszone zal de inrichting aftoetsen aan onderstaande brandpreventiereglementering :

 • Publiek toegankelijke inrichtingen: het zonaal reglement betreffende de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen (PTI) (In voege vanaf 1 januari 2022 goedgekeurd door de zoneraad op 24 september 2021)
 • Ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra), lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf: Het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen (B.S. van 28 juni 2019 en latere wijzigingen)
  Zie ook http://www.departementwvg.be/vipa/kenniscentrum/brandveiligheid
 • Kinderopvang: Bijlage 1 aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters (B.S. van 13 januari 2014 en latere wijzigingen)
  Zie ook http://www.kindengezin.be
 • Toeristische logies (bijlage 2/1, 3 of 4): Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen (B.S. van 21 april 2017 en latere wijzigingen)
  Zie ook http://www.toerismevlaanderen.be
 • Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen: het Koninklijk Besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen (B.S. van 11 januari 1980)
  Zie ook http://www.zorg-en-gezondheid.be
 • Voetbalstadions voor nationale of internationale wedstrijden: Koninklijk Besluit van 6 juli 2013 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen (B.S. van 15 juli 2013)
 • Schietstanden: VLAREM II, Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
  Zie ook Afdeling 5.32.7. Schietstanden in een lokaal
 • Niet bestemmingsgebonden: de Bijlagen aan het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. van 26 april 1995) en latere wijzigingen
  Zie ook http://www.civieleveiligheid.beWat betekent een brandveiligheidsattest A, B of C voor mijn inrichting? 

Op basis van het brandpreventieverslag zal de burgemeester je een  brandveiligheidsattest A, B of C bezorgen. 

Een brandveiligheidsattest A betekent dat de inrichting voldoet aan de brandveiligheidsnormen, de geldigheidsduur is afhankelijk van het type inrichting. 

Een brandveiligheidsattest B is een tijdelijk attest dat afgeleverd wordt wanneer de inrichting niet aan alle brandveiligheidsnormen voldoet en de veiligheid van de aanwezige personen niet in het gevaar komt. Bij het verkrijgen van een eerste attest B moet de inrichting binnen de 7 maanden na ontvangst een stappenplan indienen bij de hulpverleningszone aan de hand van onderstaande aanvraagformulier, zoniet kan het attest niet verlengd of omgezet worden. Een stappenplan is niet vereist voor publiek toegankelijke inrichtingen. 

Een brandveiligheidsattest C betekent dat de inrichting niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen en de veiligheid van de aanwezigen in het gevaar komt of er onvoldoende gevolg gegeven werd aan de eerder gemaakte opmerkingen in het brandpreventieverslag.
De uitbating kan niet starten of verder doorgaan. De (her)opening zal slechts toegestaan worden als de vereiste aanpassingen of verbouwingen zijn uitgevoerd en er een attest A of B bekomen werd. Een nieuw brandveiligheidsonderzoek moet aangevraagd worden via onderstaand aanvraagformulier.


Wanneer vervalt mijn brandveiligheidsattest? 

Dit is afhankelijk van de toepasselijke brandpreventiereglementering, kijk de regelgeving na. 

Meestal vervalt het attest van rechtswege in volgende gevallen: bij een herbestemming waarbij de hoofdfunctie wijzigt, een verbouwing of uitbreiding, een nieuwe exploitatie, voor het beëindigen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest, bij wijzigingen die de brandveiligheid of evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden, bij een capaciteitswijziging.
De exploitant is verplicht om voor hetzij de opening van de inrichting (uitbreiding, verbouwing, nieuwbouw, nieuwe exploitant), hetzij voor ingrijpende wijzigingen inzake brandveiligheid hetzij voor aflopen van de geldigheidsduur een brandveiligheidsattest aan te vragen via onderstaand formulier.Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 05 januari 2024
CONTROLEAANVRAAG BRANDPREVENTIE

De met (*) gemerkte rubrieken zijn verplicht in te vullen rubrieken.

Type aanvraag
een controlebezoek brandveiligheid aanvragen
een controle van een stappenplan aanvragen
Specifieke inrichtingen die een eerste keer brandveiligheidsattest B krijgen, beschikken over een termijn van maximaal zeven maanden na ontvangst van het brandpreventieverslag om een uitgewerkt stappenplan tot remediëring van de vastgestelde tekorten te bezorgen. Het stappenplan omvat minstens een duidelijke omschrijving van de mate waarin de vastgestelde tekorten verholpen zijn of verholpen zullen worden, met in dat laatste geval een opgave van de uitvoeringstermijn en de aan te wenden middelen. In het stappenplan vermeldt de beheersinstantie ook voor welke vastgestelde tekorten ze een aanvraag zal indienen om een afwijking van de geldende brandveiligheidsnormen te verkrijgen. De hulpverleningszone onderzoekt het ingediende stappenplan en spreekt zich uit over de effectiviteit ervan en bezorgt haar advies aan de burgemeester. Op basis van het advies van de hulpverleningszone zal de burgemeester een nieuw brandveiligheidsattest afleveren. Als uit het advies van de hulpverleningszone blijkt dat het ingediende stappenplan onvoldoende garanties bevat om op termijn aan de brandveiligheidsnormen te voldoen, of als de voorziening binnen de 7 maanden na ontvangst van het brandpreventieverslag, geen stappenplan heeft ingediend, kan het bij aanvang uitgereikte attest B niet verlengd worden.
Aanvrager
Eigenaar
Uitbater
Gemachtigde
Derden kunnen geen controle aanvragen.
Te controleren inrichting
Feitelijke vereniging
Privé-persoon
Firma
Aalst
Denderleeuw
Erpe-Mere
Geraardsbergen
Haaltert
Laarne
Lede
Lierde
Ninove
Wetteren
Wichelen
Psychiatrische verzorgingstehuis (KB van 6 november 1979)
Ziekenhuis (KB van 6 november 1979)
Groepsopvang voor baby’s en peuters met min. 9 kinderopvangplaatsen (Besluit Vlaamse Regering van 22 november 2013). Vul de gegevens in [1] hieronder in.
Toeristische logies (Besluit Vlaamse regering van 17 maart 2017). Vul de gegevens in [2] hieronder in.
Woonzorgcentrum: (Besluit Vlaamse Regering van 9 december 2011). Vul de gegevens in [3] hieronder in.
Assistentiewoningen: (Besluit Vlaamse Regering van 9 december 2011). Vul de gegevens in [3] hieronder in.
Lokaal dienstencentrum (Besluit Vlaamse Regering van 9 december 2011)
Dagverzorgingscentrum (Besluit Vlaamse Regering van 9 december 2011)
Centrum voor kortverblijf: (Besluit Vlaamse Regering van 9 december 2011).Vul de gegevens in [3] hieronder in.
Centrum voor herstelverblijf:(Besluit Vlaamse Regering van 9 december 2011).Vul de gegevens in [3] hieronder in.
Schietstand
Voetbalstadions voor nationale of internationale voetbalwedstrijden (KB van 6 juli 2013)
Publiek toegankelijke inrichting vanaf 50 personen (Zoneraad van 24 september 2021). Vul de gegevens in [4] hieronder in.
Publiek toegankelijke inrichtingen onder de 50 personen worden niet gecontroleerd. Volgende inrichtingen vallen buiten het toepassingsgebied van dit reglement: inrichtingen in open lucht; tenten, marktkramen en kermisbarakken die voor maximum 3 maanden op éénzelfde plaats zijn gevestigd, kantoren, gebouwen waar enkel erkende erediensten worden gehouden, scholen, parkeergebouwen en lokalen of gebouwen die niet werden ontworpen als publiek toegankelijke inrichting en die maximum 2 maal per jaar voor een periode van maximum vijf dagen opengesteld worden voor het publiek
Voor enerzijds kamergebonden logies en jeugdverblijven tot en met 3 verhuureenheden én met maximum 9 slaapplaatsen of anderzijds voor kamergebonden logies en jeugdverblijven bestaande uit 1 verhuureenheid met maximum 12 slaapplaatsen die geen deel uitmaken van een groter bouwgeheel waarin andere logies of functies voorkomen (bijlage 2 van het BVR van 17 maart 2017) is een controle door een private keuringsinstantie nodig en gebeurt de controle niet door de hulpverleningszone. Check hiervoor www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/brandveiligheid
Dit is de som van de oppervlaktes van alle ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek. Volledig omsloten terrassen aansluitend bij de inrichting waarvan de evacuatie verloopt doorheen de inrichting worden meegerekend. De oppervlakte wordt gemeten zonder enige aftrek gemeten tussen de binnenmuren van de publiek toegankelijke gedeeltes.
Historiek van de inrichting/project
Ons kenmerk op het brandpreventieverslag
Neen
Een attest A
Een attest B
Een attest C
Een ander attest
een nieuwe inrichting (nieuwbouw/herbestemming/regularisatie)
een verbouwing of uitbreiding
een nieuwe exploitant
het verstrijken van het verkregen brandveiligheidsattest
wijzigingen die de brandveiligheid of de evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden
bij toename van de capaciteit (bv. het aantal toegelaten personen , aantal slaapplaatsen, aantal verhuureenheden)
andere
Organisatie
Eerder verkregen B attesten
Overzicht veiligheidsregister ( template beschikbaar)
Onderhoudsattest verwarmingsinstallatie
Keuringsattest laagspanning incl. veiligheidsverlichting conform de NBN EN1838 en elektrische terrasverwarmers
Keuringsattest elektrische hoogspanningsinstallaties incl. neonverlichting
Overzichtslijst veiligheidsverlichting – autonomie en goede werking
Keuringsattest liftinstallatie (personenlift)
Keuringsattest goederenlift
Reinigingsattest en verbrandingsattest verwarmingsinstallatie
Reinigingsattest schoorstenen en rookkanalen (toestellen op vloeibare of vaste brandstof)
Keuringsattest gasleidingen en aansluiting gastoestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)
Reinigingsattest filters en kokers van dampkappen
Onderhoudsattest algemene branddetectie-installatie of alarminstallatie
Keuringsattest algemene branddetectie-installatie of alarminstallatie
Onderhoudsattest gasdetectie
Onderhoudsattest rook- en warmteafvoerinstallatie
Keuringsattest rook- en warmteafvoerinstallatie
Onderhoudsattest brandbestrijdingsmiddelen: snelblussers en automatische blusinstallatie
Keuringsattest automatische blusinstallatie
Overzichtslijst goede werking autonome rookdetectors/gekoppelde rookdetectors/rookkoepels
Onderhoudsattest aëraulische installaties (HVAC)
Evacuatieplannen
Overzicht opleidingen personeel
Verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid
De exploitant dient een veiligheidsregister waarin o.a. de hierna opgesomde documenten tijdens de controle ter beschikking te stellen.
Opmerkingen
Facturatie
Feitelijke vereniging
Privé-persoon
Firma
Ja
Neen
Voor akkoord verklaring
dat alle gegevens in dit document waarheidsgetrouw ingevuld zijn, hij/zij op de hoogte is van en akkoord gaat met facturatie volgens het toepasselijke retributiereglement op het hierboven opgegeven adres met bijhorend rijksregisternummer of ondernemingsnummer, hij/zij op de hoogte is van de toepassing van de geldende brandveiligheidsvoorschriften en dat de hulpverleningszone de bevoegdheid heeft om de naleving te controleren, hij/zij op de hoogte is dat het verzenden van dit formulier geldt als een aanvraag aan de burgemeester en dat hij/zij kennis heeft genomen van de privacyverklaring en dat hij/zij instemt met een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de hulpverleningszone in het kader van deze aanvraag en eventueel hiermee verenigbare doeleinden.
Controleaanvraag brandpreventie