Publiek toegankelijke inrichtingen

Vanaf 1 januari 2022 is er één zonaal reglement tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen (PTI) . Het reglement legt de regels vast waaraan je als exploitant moet voldoen om je zaak brandveilig te maken. 


Toepassingsgebied

Het zonaal reglement Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) is vanaf 1 januari 2022 van toepassing in Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

Alle publiek toegankelijke inrichtingen (winkels, horecazaken, dancings, openbare gebouwen, sportzalen, culturele centra, groepspraktijken, ….) moeten aan het reglement voldoen, ongeacht het aantal toegelaten personen. Ook inrichtingen die enkel toegankelijk zijn tegen betaling, op persoonlijke uitnodiging of op vertoon van een lidkaart vallen onder het toepassingsgebied.

De brandveiligheidsnormen zijn opgesplitst in drie categorieën, afhankelijk van het aantal toegelaten personen (respectievelijk 1-9 personen, 10-49 personen en vanaf 50 personen).

Op scholen, kantoren, gebouwen enkel voor erediensten, parkeergebouwen en inrichtingen waarvoor een specifieke brandpreventiereglementering voorhanden is (bv. kinderdagverblijven of woonzorgcentra) is het reglement niet van toepassing. Ook inrichtingen in open lucht en tijdelijke constructies die voldoen aan bepaalde voorwaarden zijn uitgesloten. 


Meldingsplicht en controle van de brandveiligheid ter plaatse

Voor inrichtingen tot 49 personen moet de exploitant geen controle aanvragen en is er enkel meldingsplicht. Ten laatste 30 dagen voor de effectieve opening van de inrichting moet de exploitant het aantal toegelaten personen en de openingsdatum melden aan de burgemeester.

Vanaf 50 personen moet de exploitant een controle aanvragen bij een nieuwbouw, wijzigen van de hoofdfunctie (herbestemming), verbouwing of uitbreiding, bij toename van de bezetting, bij wijziging van de exploitant of bij aanpassingen die de brandveiligheid of evacuatie beïnvloeden. 

Controles worden minstens 30 dagen voor de opening of  wijzigingen inzake brandveiligheid aangevraagd via controleaanvraag brandpreventie


Brandveiligheidsattest  

Na afloop van de controle ontvangt de exploitant het brandpreventieverslag en een brandveiligheidsattest van de burgemeester. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 3 maanden. 

Er zijn drie 3 soorten brandveiligheidsattesten:

 • A-attest : de inrichting voldoet aan de reglementering, je mag exploiteren voor onbepaalde duur
 • B-attest : de inrichting voldoet niet volledig aan de brandpreventiereglementering en de veiligheid van de aanwezigen komt niet in het gedrang. Je mag exploiteren mits de aanpassingen binnen de opgelegde termijn uitgevoerd worden (tijdelijk attest).
 • C attest : de inrichting voldoet niet en de veiligheid is niet gegarandeerd, je mag niet exploiteren. De (her)opening zal slechts toegestaan worden als de vereiste aanpassingen of verbouwingen zijn uitgevoerd en er een attest A of B bekomen werd.

Het brandveiligheidsattest vervalt van rechtswege in volgende gevallen: bij een herbestemming, een verbouwing of uitbreiding, een nieuwe exploitatie, voor het beëindigen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest, bij wijzigingen die de brandveiligheid of evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden, bij toename van het aantal toegelaten personen. De exploitant is verplicht om voor hetzij de opening van de inrichting (uitbreiding, verbouwing, nieuwbouw, nieuwe exploitant), hetzij voor ingrijpende wijzigingen inzake brandveiligheid hetzij voor aflopen van de geldigheidsduur een nieuw brandveiligheidsattest aan te vragen. Het nieuwe brandveiligheidsattest wordt aangevraagd via het aanvraagformulier controle brandpreventie via controleaanvraag brandpreventie


Het aantal toegelaten personen

De exploitant bepaalt het aantal toegelaten personen, inclusief personeel, binnen een vastgelegd minimum en maximum.

Het minimum aantal personen dat kan aanwezig zijn wordt als volgt vastgelegd :

 • op basis van het aantal verankerde, niet-omstootbare zitplaatsen voor het gedeelte waarin deze zijn opgesteld
 • voor het gedeelte zonder verankerde, niet-omstootbare zitplaatsen :
  - eet- of drankgelegenheid : de publiek toegankelijke oppervlakte/3
  - nieuwe publiek toegankelijke inrichting : de publiek toegankelijke oppervlakte/3
  - overige inrichtingen : de publiek toegankelijke oppervlakte/10.


Het maximum aantal personen wordt bepaald op basis van het aantal vaste zitplaatsen, de publiek toegankelijk oppervlakte, het aantal uitgangen en de breedte van de uitgangen waarbij het meest ongunstigste criterium geldt in rekening gebracht worden. .

De publiek toegankelijke oppervlakte is de som van de oppervlaktes van alle ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek. Volledig omsloten terrassen aansluitend bij de inrichting waarvan de evacuatie verloopt doorheen de inrichting worden meegerekend. De oppervlakte wordt gemeten zonder enige aftrek gemeten tussen de binnenmuren van de publiek toegankelijke gedeeltes.

Vanaf het minimum aantal toegelaten personen 50 bedraagt kijk je na in het onderstaand stroomlijndiagram of je een controle brandveiligheid moet aanvragen.

Kosten

Een controle brandveiligheid is niet gratis. De concrete reglementering inzake tarifering, betaling en invordering kan geraadpleegd worden in het toepasselijke retributiereglement


Afwijking aanvragen

Indien het onmogelijk is om te voldoen aan één of meerdere voorschriften opgenomen in het zonaal reglement betreffende de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, kan de exploitant een afwijking aanvragen via het formulier afwijkingsaanvraag PTI of via onderstaande link.

De exploitant moet hierbij alternatieve maatregelen voorstellen die een veiligheidsniveau garanderen dat ten minste gelijk is aan deze vereist door de brandveiligheidsnormen. 

De burgemeester beslist binnen de 6 maanden over het al dan niet verlenen van een afwijking eventueel gekoppeld aan voorwaarden en termijnen en maakt de beslissing schriftelijk aan de exploitant over. 

Een toegestane afwijking blijft gelden, ook als het brandveiligheidsattest vervalt of een nieuw attest wordt afgeleverd, zolang de toestand waarvoor de afwijking verkregen is ongewijzigd blijft. De exploitant, die een afwijking verkrijgt, dient binnen de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest B of binnen de termijn opgelegd door de burgemeester, de maatregelen van de burgemeester uit te voeren. Bij gebreke aan een tijdige uitvoering zal de toegestane afwijking vervallen.

Bijkomende info en ondersteuning

Het volledige zonaal reglement tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen :

Zonaal reglement - publiek toegankelijke inrichtingen
Het volledige zonaal reglement met verduidelijking (externe toelichting) :
 
Zonaal reglement - externe toelichting


Een template als hulpmiddel bij het opmaken van het veiligheidsregister :

Veiligheidsregister - template


Folder over het zonaal reglement:

Folder - Publiek Toegankelijke Inrichtingen.pdf


Contact

Mail naar brandpreventie@zonezuidoost.be of telefoneer naar 053/60.77.20

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 03 februari 2023
Publiek toegankelijke inrichtingen